CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the Februar ist der EuGH dem Standpunkt desGeneralanwaltes in 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Vervoer achieved a test value of ( ) for the early retirement pension, the CAO (collective labour agreement) .

Author: Kagazshura Maumi
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 3 October 2008
Pages: 149
PDF File Size: 8.14 Mb
ePub File Size: 3.22 Mb
ISBN: 259-7-33762-527-3
Downloads: 94203
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kehn

Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. Hiertoe moet de verwijzende rechter vanwege de aard van de arbeid in de sector van het internationale transport, als aan de orde in het hoofdgeding, zoals de advocaat-generaal in de punten 93 tot en met 96 van haar conclusie heeft gesuggereerd, rekening houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken.

Het is bovendien helemaal niet duidelijk dat de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van de Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken. FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang. De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Daaraan doet niet af dat in artikel 9 van de betreffende CAO staat bepaald dat bij de inleen van uitzendkrachten slechts gebruik kan worden gemaakt van uitzendbureaus die gecertificeerd zijn zoals betoogd in grief 7. Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding.

Tot een verklaring voor recht kunnen ze echter niet leiden. Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: De rest van het beroepen vonnis kan in stand blijven zij het met verbetering van gronden. Op grond hiervan oordeelt de kantonrechter dat, zou er geen rechtskeuze zijn gedaan, Nederlands recht van toepassing is omdat hier te lande het centrum van de werkzaamheden is.

Naar het oordeel van het hof is deze overweging, daargelaten de juistheid ervan, niet van belang voor beroepsgoederenvervor beslechting van het geschil. Ook in [vestigingsplaats] is de staking uitgebroken, die beeoepsgoederenvervoer met [Transport] NL en niet met enige Pools bedrijf is uitgevochten.

  ANIBAL LITVIN PDF

Wellicht ten overvloede merkt het hof daarbij op dat een dergelijke verklaring voor recht uiteraard slechts de thans procederende partijen kan binden. In artikel 8 van verordening nr. De kantonrechter verwierp het verweer dat de verkeerde rechtspersoon was gedagvaard, omdat de vordering van FNV immers is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van [appellante] jegens FNV, en niet op grond van een handelen in strijd met een – overigens niet bestaande – overeenkomst tussen [appellante] en de betreffende Poolse chauffeurs.

Voor de beoordeling van de onderliggende rechtsvragen neemt het hof daarom een geoorloofd identiteitsverschil aan tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds. Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Legal Study PWD

Die vraag cap het hof ontkennend. De kantonrechter overweegt dat dit niet het geval is nu het hier een buitenlandse uitzendonderneming betreft die — gelet op de identiteit van bfroepsgoederenvervoer bestuurder — niet anders dan op de hoogte moet zijn van de hier te lande geldende regelgeving.

In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is. De eerste grief ziet op het oordeel van de kantonrechter dat FNV een procesbelang heeft.

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Het gebruik van een uitzendconstructie is volkomen legaal. De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast.

Daartoe wordt als volgt overwogen.

Uitspraken

Waar er sprake is van gebondenheid aan een aantal van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de betreffende CAO voor het 20111 kan deze gebondenheid slechts gelden voor de periode s van algemeen verbindend verklaring. Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Blijf op de hoogte rss email. BP, waarin 201 positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt.

Immers die bepaling geeft naar het oordeel van het hof slechts een voorschrift aan de alsdan gebonden werkgever en is kennelijk geschreven uit het oogpunt van de bescherming van de betrokken werknemers, doch dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de verbindendheid van de bepalingen uit de CAO als zodanig.

De organisatie van de werkzaamheden inclusief de instructies aan de chauffeurs en de vastlegging van de ritgegevens vindt uitsluitend plaats in dao, zowel voor wat betreft de binnenlandse ritten in Nederland als de buitenlandse ritten, zowel die van Nederland naar een derde EU-land als die tussen uitsluitend derde EU-landen.

  IODOMETRI ADALAH PDF

Immers, door de Poolse chauffeurs op basis van een lager loon te laten werken, kunnen Nederlandse chauffeurs daardoor hun baan verliezen. In het andere geval zouden immers werknemers die vooralsnog tijdelijk in een EU-land verblijven, zonder directe beroepsmatige banden met een ander EU-land anders dan een arbeidsovereenkomst naar het beroepsgoedfrenvervoer van dat laatste land, minder bescherming genieten dan die werknemers waarin de tijdelijkheid van het werken in een ander land veel duidelijker is ingekaderd, zowel bij aanvang van de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan.

Wat daar verder van zij, het hof is niettemin van oordeel dat gezien de beperkte duur van de arbeidsovereenkomst tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL] 12 maanden gedurende welke tijd de betreffende werknemers uitsluitend werkzaam zijn voor [appellante] breoepsgoederenvervoer sprake is van een tijdelijkheid als bedoeld in de zin van artikel 1 WAGA, althans deze situatie dient daarmee uit het oogpunt van rechtsbescherming gelijk te worden gesteld.

Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog op terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken bij de totstandkoming van de betreffende CAO, een wwg te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover deze van toepassing zijn, worden nageleefd.

Deze regelgeving brengt met zich mee dat [Transport PL] gehouden is de betreffende chauffeurs te belonen overeenkomstig de CAO Beroepsgoederenvervoer dan wel subsidiair de cao voor Uitzendkrachten.

Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. Beroepsgoederdnvervoer dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en het daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer.

Voor zover het hof op grond van de stukken bberoepsgoederenvervoer is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport. Ook in artikel 7: Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. De 2011 genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing.